Humanistisch Vrijzinnige Vereniging West - Vlaanderen

Doelstellingen:

Het HVV West Vlaanderen begeleidt en coördineert de werking van de lokale West-Vlaamse afdelingen van het Humanistisch Verbond en de Oudervereniging voor de Moraal.

» Lees meer

Contact en info:

Steven Dudal
Provinciaal Secretariaat HVV West-Vlaanderen
VLC "De Geuzetorre"
Kazernelaan 1
8400 Oostende
Tel: 059 51 63 95
Fax: 059 51 86 02
E-mail: hvv.westvl@skynet.be

» Terug sluiten

Humanistisch Verbond Oostende

Doelstellingen:

Als vrijzinnig humanistische organisatie gaat onze aandacht in de eerste plaats naar het levensbeschouwelijke perspectief Vrijheid, gelijkwaardigheid, autonomie en zelfbeschikking, mensenrechten, eerbied voor de natuur en verdraagzaamheid, zijn waarden die vrijzinnige humanisten hoog in het vaandel dragen.

» Lees meer

Vanuit deze vrijzinnige waarden gaan we dieper in op maatschappelijke ontwikkelingen en vraagstukken om tot een betere samenleving te komen met meer levenskwaliteit voor elk individu. Het Humanistisch Verbond staat los van alle machtsstructuren en is een vereniging van en voor mensen die vrij denken en zelfstandig handelen in de geest van het moderne humanisme.
Het Humanistisch Verbond Oostende organiseert als lokale vereniging voor en door vrijzihnigen diverse activiteiten (voordrachten, debatten, discussies ... ) waarop de meest diverse thema's aangekaart worden. Specifiek naar jongeren toe organiseert het Humanistisch Verbond Oostende jaarlijks voor de laatstejaarsleerlingen niet-confessionele zedenleer uit de zesdes van de Oostendse officiële scholen de verhandelingswedstrijd 'Prijs Frank Zanders". De opdracht voor de leerlingen bestaat erin een verhandeling te schrijven. De beste drie inzendingen dienen vervolgens mondeling verdedigd te worden voor een onafhankelijke jury. Aan deze wedstrijd zijn voor de deelnemers geldprijzen verbonden.

Contact en info:

Gregory Piolon

Voorzitter HV Oostende
Tel: p/a 059 51 63 95
Fax: 
E-mail: gpiolon@gmail.com

» Terug sluiten

Oudervereniging voor de Moraal Oostende

Doelstellingen:

De Oudervereniging voor de Moraal verenigt de ouders, de leerkrachten, de leerlingen en eenieder die de belangen van de cursus niet-confessionele moraal vanuit vrijzinnig humanistisch perspectief wenst te verdedigen. Deze vereniging steunt de cursus door de kwaliteit te bewaken en te ijveren voor de uitbouw en de inrichting ervan.

» Lees meer


De opzet van de cursus moraal is een morele vorming in een open geest, waarbij de leerling op weg wordt geholpen om zélf normen en waarden te ontdekken om zo een zelfstandig en kritisch mens te worden. Geen onderricht in de strikte zin van het woord, maar een deskundig begeleide ontdekkingsreis. Daar staat de inzet van de leerkracht moraal borg voor.
Wij organiseren een brede waaier aan informatieve, educatieve en recreatieve activiteiten voor volwassenen en kinderen.
O.V.M. Oostende organiseert jaarlijks een krokusfeest voor de 6-jarige leerlingen moraal, een boetseernamiddag en een joelfeest voor de leerlingen moraal uit alle basisscholen, een activiteit voor de feestelingen die deelnamen aan het feest van de vrijzinnige jeugd en een educatieve reis.
Wij organiseren voordrachten voor volwassenen en verlenen onze medewerking aan de activiteiten van onze zusterverenigingen.
Naast voormelde doelstellingen vormt O.V.M. een drukkingsgroep naar de gemeentelijke overheid en beleidsinstanties toe, teneinde een aantal rechten voor de vrijzinnigen en de cursus moraal op te eisen en te vrijwaren.
Leerkrachten moraal kunnen op een daadwerkelijke steun rekenen op pedagogisch en administratief vlak. Zij zijn de sleutelfiguren in de werking van onze vereniging. Een vakmediatheek staat tot hun beschikking, bestaande uit 500 lespakketten, boeken, documentatiemappen, didactisch materiaal en video's.
Uitlenen via verantwoordelijke mediatheek.
De plaatselijke afdeling wordt geleid door een bestuur samengesteld uit leerkrachten moraal en ouders van leerlingen moraal die vrijwillig en onbaatzuchtig de werking van de afdeling verzekeren en de activiteiten organiseren.
U kunt lid worden door € 6,25 te storten op rekening 001-0155769-63 van O.V.M.Oostende, p/a Bilo Martine, St.Amandsberglaan 17 te 8400 Oostende. U ontvangt dan de plaatselijke Fakkelkrant en het nationale tijdschrift Vrij-Uit.

Contact en info:

Alain Cools
Voorzitter OVM Oostende
Fritz Vinckelaan 192
8450 Bredene
Tel: 059 50 92 44
Fax: -
E-mail: domialain@versateladsl.be

» Terug sluiten

SOS Nuchterheid (iZZa-Oostende)

Doelstellingen:

Individuele ZelfZorg initiatieven bij afhankelijkheidsproblemen, verslaving. sosN benadert het herwinnen van jezelf op een cognitieve wijze: denkend, wetend, lerend en waarnemend.

» Lees meer

SOS (Secular Organizations for Sobriety of Save Our Selves) werd opgericht in 1985 in de USA door James Christopher. Sinds 1998 is SOS ook in België actief. In 2002 werd SOS Nuchterheid vzw. opgericht. sosN vzw. is de Nederlandstalige tak van dit wereldwijd netwerk van zelfzorginitiatieven. sosN iZZa-Oostende is één van de individuele ZelfZorg aanspreekpunten van sosN vzw.
Het sterkste en belangrijkste aspect van de SOSN benadering voor afhankelijkheidsherstel, is individuele ZelfZorg. Wat sosN uniek maakt ten opzichte van andere hulpverlening is dat het individu centraal wordt gesteld. Dit betekent (in zijn eenvoudigste vorm): zelf je leven opnieuw in handen nemen en niet meer toelaten dat een verslaving je levenswandel bepaalt. Binnen sosN deelt iedereen de ervaringen, successen, mislukkingen en ideeën. De werking (samenkomsten, telefoon, e-mail, brief, enz...) is niet, zoals bij andere organisaties, een doel op zich. Bij sosN leren verslaafden zichzelf als een expert te zien in wat zij nodig hebben en kunnen doen om voor hun nuchterheid te zorgen. Kracht herwinnen uit jezelf is de filosofische basis van sosN. sosN onderschrijft de fundamentele waardigheid van elk individu en stelt dat een verslaafde, ondersteund door een stabiele nuchterheid, zelf bekwaam is levensdoelen te kiezen en een gezond oordeel te vellen over de manier om deze te bereiken. sosN steunt op het principe dat herstel van verslaving een doel op zichzelf is, onafhankelijk van alle andere. Dit kan door nuchterheid tot prioriteit te maken, ‘om-het-even-wat-er-gebeurt’. sosN helpt om individuele nuchterheid te realiseren. Inzicht in zichzelf wordt verkregen door een open dialoog met andere ervaringsdeskundigen. sosN is een alternatief voor dogmatische programma’s van ander zelfhulpgroepen. sosN ondersteunt en respecteert elke vorm van verslavingsherstel, ongeacht de gevolgde weg om dit te bereiken. sosN stimuleert het gebruik van wetenschappelijke methodes om verslaving te bestuderen en te begrijpen en ondersteunt gezond scepticisme. sosN beperkt zich niet tot één theorie of informatiegebied over verslaving. sosN is seculier. Dit betekent dat noch godsdienst noch levensbeschouwing voorwaarden zijn om een innerlijke weg naar nuchterheid de bereiken.

Contact en info:

website : www.sosnuchterheid.org
e-mail : info@sosnuchterheid.org
sosN centraal nummer (24/24u.) : 09 330 35 25
sosN faxnummer : 09 282 51 58
sosN (iZZa-Oostende) : 0474 745 715

» Terug sluiten

Comité Feest Vrijzinnige Jeugd Oostende

Doelstellingen:

Het Feest van de Vrijzinnige Jeugd streeft een dubbel doel na :

Aan de ouders wil het de mogelijkheid bieden uiting te geven aan hun meest innige vrijzinnige overtuiging.

» Lees meer

Aan de deelnemende kinderen wil getoond worden hoe waardevol de vrijzinnige levensopvatting is waarin zij het voorrecht hebben te worden grootgebracht.
Het Comité legt er de nadruk dat het geenszins in haar bedoeling ligt aan de kinderen een onveranderlijke levenswijze op te dringen of ze bij één of andere vereniging te laten aansluiten. Het wil een leemte vullen door op een positieve wijze en in een gemeenschappelijk beleven een belangrijk moment in hun jonge leven te vieren.

Het Comité handelt in de meest absolute onafhankelijkheid. Het is niet partijpolitiek gericht noch partijpolitiek gebonden. Het steunt zich enkel en alleen op een levensbeschouwelijk standpunt.

Contact en info:

Peter Bals, Voorzitter Comité Feest Vrijzinnige Jeugd Oostende
Tel: - 
Fax: -
E-mail: -

» Terug sluiten

Willemsfonds Oostende

Doelstellingen:

Het Willemsfonds werd opgericht in 1851 ter verdediging van het Nederlands. Hiermee zette het het levenswerk van Jan Frans Willems (1793-1846) verder. 

» Lees meer

Dit betekende dat het Willemsfonds betaalbare Nederlandstalige boeken uitgaf, taalkundige prijskampen organiseerde, het Vlaamse volkslied aanmoedigde en volksbibliotheken oprichtte. De afdeling Oostende werd opgericht op 26-12-1880. De plaatselijke afdelingen organiseerden ‘volksverheffende activiteiten’ zoals concerten, voordrachten enz… Ook de Oostendse Willemsfondsafdeling bezat een bibliotheek die bij het invoege treden van het bibliotheekdecreet werd overgedragen aan de stedelijke openbare bibliotheek. Het WF profileerde zich ook - en doet dit nog steeds - als drukkingsgroep om Vlaamse-, vrijzinnige- en onderwijsbelangen gerealiseerd te zien.
Vandaag is het Willemsfonds nog steeds een ledenvereniging, gedragen door vrijwilligers die zich tot doel stellen een ontmoetingsplaats te creëren waar mensen samen aan cultuur kunnen doen, van gedachten kunnen wisselen en zich een eigen mening kunnen vormen. Door levenslang te leren geeft de mens immers meer kwaliteit aan zijn leven, is hij beter gewapend tegen de uitdagingen van de moderne samenleving en leert hij als actieve burger te participeren aan het democratisch bestel. Er worden eveneens culturele- en vormingsactiviteiten aangeboden om zijn leden in contact te brengen met de nieuwe media.
Het Willemsfonds Oostende ondersteunt ook jonge kunstenaars.
Een lidkaart kost € 12 voor een individueel lid en € 15 voor het ganse gezin. Een lid ontvangt het plaatselijk ledentijdschrift TELEX en het Nationaal ledentijdschrift RECHTUIT.

Contact en info:

Secretariaat  Willemsfonds Oostende
Ooststraat 42 bus 12
8400 Oostende
Tel: 059 80 21 41
Fax: -
E-mail: sonja.decraemer@skynet.be
Website: www.willemsfondsoostende.be

» Terug sluiten

Vermeylenfonds Oostende

Doelstellingen:

Het Vermeylenfonds werd opgericht op 26 juli 1945 door Achilles Mussche, Fernand Toussaint van Boelare, Reimond Herreman en Oscar De Swaef.

» Lees meer

Aanleiding was vooral het overlijden van de linkse politicus, intellectueel en letterkundige August Vermeylen naar wie het Fonds werd genoemd.
De werking was aanvankelijk vooral toegespitst op nationale activiteiten zoals congressen, studiebijeenkomsten en publicaties over algemene culturele onderwerpen zoals de Vlaamse Beweging, toneel, literatuur en kunst.
In de jaren 50 evolueerde het Vermeylenfonds van een pluralistische naar een socialistische organisatie evenwel buiten elk partijverband. Wat de werking betreft, verlegde de klemtoon zich van nationale activiteiten naar de oprichting van, plaatselijke afdelingen die op gemeentelijk niveau allerlei sociaal-culturele manifestaties organiseren.
Het Vermeylenfonds heeft als doel sociaal-culturele activiteiten te organiseren voor volwassenen. Zij inspireert zich hiervoor op de figuur en het werk van August Vermeylen.
De werking wordt ontplooid in een socialistische, vrijzinnige en Vlaamse context, via drie krachtlijnen:

  1. streven naar een sociaal en cultureel hoogstaande samenleving volgens de kritische traditie van het filosofisch en democratisch socialisme;
  2. vorming en ontwikkeling van de mens in de traditie van het ondogmatisch denken en het vrij onderzoek;
  3. vorming en ontplooiing van een eigen culturele identiteit, in alle openheid voor en in contact met andere culturen.

Het Vermeylenfonds is een algemeen culturele vereniging met een vrijmoedige kijk op de maatschappij. Een kijk die zich niet laat beperken door politieke, ideologische en religieuze overtuigingen. Kritische ingesteldheid, verdraagzaamheid en solidariteit zijn de maatstaven voor een strijdbaar engagement.
De vereniging staat open voor alle mensen met een eigenzinnige en kritische visie op de wereld. Men kan er genieten van een ruim aanbod culturele activiteiten, mensen ontmoeten en van gedachten wisselen. Wie dat wenst kan zelf ook actief meewerken in een plaatselijke afdeling.
Het Vermeylenfonds is een vzw die erkend is door de Vlaamse Gemeenschap als vereniging van volksontwikkelingswerk (decreet van 19 april 1995). Het groepeert ongeveer 100 plaatselijke afdelingen, verspreid over Vlaanderen en Brussel. Deze organiseren culturele evenementen in de breedste zin van het woord. Van poëzievoordracht tot een popconcert, van volksspelen tot een discussie-avond, van een tentoonstelling. tot een toneelvoorstelling, in totaal jaarlijks meer dan 600 activiteiten.
Het Vermeylenfonds is ook actief in allerlei overkoepelende organisaties zoals de Unie Vrijzinnige Verenigingen, de Centrale voor Socialistisch Cultuurbeleid, de Vrijzinnige Koepel. Het werkt ook mee aan de TV-uitzendingen van Lichtpunt, de zendgemachtigde vereniging van de vrijzinnigen. Zelf verzorgt het Vermeylenfonds 12 radio-uitzendingen per jaar, uitgezonden op radio 1 en waarin algemene culturele en sociale onderwerpen worden behandeld. Jaarlijks hebben er ook binnen- en buitenlandse uitstappen en verschillende vormingscursussen plaats. Het Fonds geeft ook verschillende tijdschriften uit: het driemaandelijks ledenblad De Nieuwe Gemeenschap en tal van tijdschriften van de plaatselijke afdelingen. Verder neemt het geregeld standpunten in over algemene culturele en sociale materies.

Contact en info:

Roland Laridon
Voorzitter Vermeylenfonds Oostende
Kaïrostraat 54
8400 Oostende
Tel: 059 50 15 98
Fax: -
E-mail: -

» Terug sluiten

Vrijzinnig Jeugdhuis De Kim - Vrijzinnig Ontmoetingscentrum K2

Doelstelling:

Een jeugdhuis is in de eerste plaats een ontmoetings- en ontspanningsruimte van en voor jongeren, waar waarden als respect, begrip en gelijkwaardigheid belangrijk zijn, verstevigd én zelfs geleerd kunnen worden.

» Lees meer

Een jeugdhuis tracht de vrije tijd van jongeren te besteden op een ontspannende, sociale en toch niet geldverslindende manier. In die zin kan een jeugdhuis bijvoorbeeld een alternatief zijn voor het commerciële circuit.

Een vrijzinnig jeugdhuis is een jeugdhuis waar geen dogma's (dogmatisch = geen tegenspraak duldend) heersen en er gesteund wordt op algemene vrijzinnige waarden.

Naast vrijzinnig is ons jeugdhuis ook bekend voor zijn humanistische aanpak. De geschiedenis van ons jeugdhuis is indrukwekkend: vorig jaar mochten we nog 40 kaarsjes uitblazen! Ieder lid van jeugdhuis De Kim - K2 moet het maar eens in zijn eigen omgeving rondvragen, veel mensen zullen met weemoed terugdenken aan hun - en nu ook jouw! - jeugdhuis!

Contact en info:

VJH De Kim - VJOC K2
Langestraat 44 A
8400 Oostende
Tel: 059 70 56 39
Fax: 059 80 69 52
E-mail: dekim_k2@hotmail.com
Site: www.dekimk2.be

» Terug sluiten

VLC Oostende